Powierzanie przetwarzania danych osobowych w ramach usługi dropshipping


§1. Kontrahenci hurtowni F-Toys (zwani dalej: Administratorami danych osobowych) współpracujący z hurtownią F-Toys (Podmiot przetwarzający) w modelu dropshipping zawierają umowę powierzenia danych osobowych.


§2. Admministratorzy danych osobowych powierzają firmie F-Toys dane osobowe swoich klientów.

2.1. Hurtownia F-Toys przetwarza dane osobowe takie jak:

  • nazwisko i imię (imiona)

  • dane adresowe

  • adres e-mail

  • numer telefonu klientów oraz kontrahentów

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji usługi przygotowania i wysyłki towaru w modelu dropshipping.


§3. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Za udokumentowane polecenie uznaje się zamówienie złożone na Plaftormie B2B lub w formie wiadomości e-mail


§4. Obowiązki administratora danych osobowych

4.1. Administrator danych prowadzący sklep internetowy informuje klienta na jakich zasadach zawiera on umowę dostawy, tj. że zakupiony w sklepie internetowym towar jest wysyłany do klienta bezpośrednio z magazynu dystrybutora, a nie ze sklepu internetowego, z którym klient zawarł umowę.


§5. Obowiązki podmiotu przetwarzającego

5.1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych

5.2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

5.3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane

5.4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5.5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

5.6. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 48 godzin od ujawnienia. Zgłasza również Administratorowi wszelkie czynności z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy, prowadzonych w szczególności przed Organem Nadzorczym w rozumieniu RODO, organami publicznymi, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem


§6 Prawo kontroli

6.1. Administrator danych ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

6. 2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 4 dniowym jego uprzedzeniem.

6.3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.


§7 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

7.1. Podmiot przetwarzający powierza dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji usługi wysyłki towaru w modelu dropshipping,

7.2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.


§ 8 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

8.1.Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.