Hurtownia internetowa www.ftoys.pl szanując prawo do prywatności klientów hurtowni przedstawia swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o klientach hurtowni.


Polityka prywatności

§1 Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony hurtowni internetowej www.ftoys.pl pl jest firma F-Toys s.c. z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 9A, 20-704 Lublin, NIP712-317-71-94; REGON 060512970 („Administrator”).

1.2 Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

§2 Gromadzenie danych

2.1. Baza danych hurtowni zawiera dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane na stronie www.ftoys.pl

2.2.W bazie hurtowni gromadzone są i przechowywane dane na temat klientów korzystających z hurtowni takie jak:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy

 • adres dostawy/adres prowadzenia działalności

 • adres email oraz numer telefonu

 • adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie

 • login i hasło klienta

 • numer rachunku bankowego lub dane karty kredytowej

2.3. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji klienta, wypełnianiu formularza zamówienia oraz formularza zapisu na newsletter.

§3 Cele przetwarzania danych

3.1 Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu:

3.1.1 Świadczenia usługi konta klienta– przez okres prowadzenia konta, aż do momentu jego likwidacji na żądanie klienta (art. 6 ust. 1 lit.b RODO)

3.1.2 Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów oferowanych w hurtownim – do czasu zakończenia realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 9 ust. 2 lit. h RODO)

3.1.3 Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem hurtoeni internetowej, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO)

3.1.4 Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi – aż do cofnięcia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3.1.5 Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo klienci mogą mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w koncie klienta, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem hurtowni internetowej - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. F i art. 9 ust. 2 lit. h RODO);

3.2 Dane osobowe klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie.

3.2.1 Dane osobowe klientów w postaci danych adresowych są udostępniane firmie dokonującej doręczeń towarów zakupionych w hurtowni.

3.2.2 Dane służące do realizacji płatności elektronicznej są przekazywane firmie płatniczej zajmującej się realizacją płatności z wykorzystaniem kart kredytowych lub płatniczych.

3.2.3 Dane niezbędne do wystawienia faktury są przekazywane firmie prowadzącej obsługę księgową hurtowni.

3.2.4 Dane osobowe klientów mogą być przekazywane dostawcom usług i systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.

3.2.5 Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom administracji państwowej, organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości, na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez prawo.

§4 Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.2 W zakresie wskazanym w regulaminie podanie danych osobowych jest konieczne w celu rejestracji oraz złożenia i realizacji zamówienia.

4.3 Rejestracja w hurtowni nie oznacza zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym wysyłanych przez F-Toys s.c. Aby otrzymywać newsletter należy podczas rejestracji lub w panelu klienta zaznaczyć odpowiedni checkbox. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera nie jest obowiązkowe, aby zarejestrować się i złożyć zamówienie.

4.4. Zgoda na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody można dokonać kontaktując się z hurtownią pod adresem ftoys@ftoys.pl lub telefonicznie pod numerem: 81 444 62 47. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§5 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1 Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do:

 • uzyskania od administratora dostępu do nich (art. 15 ust. 1 RODO)

 • żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO)

 • żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych (Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 ust. 1 RODO)

 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 ust. RODO)

 • w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO)

5.2 Zmiany danych osobowych można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto.

5.3 Osoba, której dane dotyczą, żądanie usunięcia jej danych powinna przesłać do biura hurtowni na adres ftoys@ftoys.pl lub zgłosić telefonicznie pod numerem: 81 444 62 47.

5.4 Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli:

 • istnieje przepis prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych

 • przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń (art. 17 ust. 3 RODO)

5.5 Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

§6 Zabezpieczenie danych

6.1. Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2 Administrator obowiązuje się do dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych

6.3. Do przetwarzania danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

§7. Pozostałe postanowienia

7.1. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z hurtowni www.ftoys.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.